Ãëàâíàÿ » 2011 » Февраль » 17 » Biergarten Hook v1.3

Biergarten Hook v1.3

Функции чита: 
* Autowall 
* ESP & Far ESP 
* Wallhacks 
* Crosshairs 
* Speedhack 
* Spinhack 
* Whitewalls 
* Fullbright 
* Radar Hacks 
* Bunnyhop 
* No Recoil 
* Extra Blood 
* 3rd Person Hack 
* Infobox 
* Smoke / Flash Removal


Ïðîñìîòðîâ: 678 | Äîáàâèë: Admin | Òåãè: читы для cs
Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
[ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]